วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์”
และทรงบรรยายเกี่ยวกับ “เรื่องเล่าน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๓.๕๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๘ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๗.๔๘  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงาน “๑๐๐ ปี
ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
อนึ่ง  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๔๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารพระราชทาน ๒๖” ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น สำหรับรองรับ
ผู้ป่วยใน เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ฯ โดยมีนายแพทย์กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯ ได้กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวในอำเภอสังขละบุรี เมื่อปี ๒๕๕๘ ทำให้อาคารผู้ป่วยในเกิดการทรุดตัว ไม่สามารถใช้รองรับผู้ป่วยในได้ ประกอบกับมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีพระราชกระแสให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขึ้นใหม่ และพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ สำหรับดำเนินการก่อสร้าง พร้อมกับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารพระราชทาน ๒๖” เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ จำนวน ๖๗ เตียง และห้องความดันลบสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ห้อง โดยสำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ดำเนินโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาล ฯ โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ และถังพักน้ำคอนกรีต คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการใช้น้ำของโรงพยาบาล ฯ และการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างพอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร
และทอดพระเนตรนิทรรศการด้วย
/ในตอนบ่าย …
– ๒ –
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย บ้านทุ่งมะเซอย่อ
ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๒๐๓ คน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องพยาบาล
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
การสอนระบบมอนเตสเซอรี่ในชั้นอนุบาล ๒ และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เป็นต้น สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านทุ่งมะเซอย่อ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร