วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไป
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ
และหิรัญบัฏ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง ดังนี้
– สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร
สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆามราม คามวาสี อรัญวาสี
– สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี ศรีวาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลสมาจารโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ
วิจิตรธรรมกถาสาธก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆามราม คามวาสี อรัญวาสี
– พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลวรกิจการี ศรีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์
มหาคณิสสร บวรสังฆามราม คามวาสี
– พระพรหมวชิรนายก สาธกธรรมวิจิตร วิสิฐสีลาจารวัตร พิพัฒนกิจดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์
มหาคณิสสร บวรสังฆามราม คามวาสี
– พระพรหมวชิรลาลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนี ตรีปิฎกคุณาภรณ์
ยติคณิสสร บวรสังฆามราม คามวาสี
– พระพรหมวชิรานุวัตร ปริยัติกิจโกศล โสภณภารธุราทร ปสาทกรธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆามราม คามวาสี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลนราธิวาสคราชนครินทร์ และสถานี
ตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส