วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นา คณะผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจาหน่ายสลากกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔
เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย
ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา ท.จ.ว. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสาเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว แต่ละคนคงจะมีความตั้งใจมุ่งหวัง ที่จะนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน
สร้างตัวสร้างฐานะ และสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบัน การจะทาให้ได้ดังที่กล่าว แต่ละคนจะต้องพัฒนาตนเอง ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้ได้ ผู้ที่เป็นคนเก่งแท้
คือผู้รู้จักนาความรู้ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับงาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมและสังคม จนงานที่ทา
สาเร็จผลสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ที่เป็นคนดีแท้ คือผู้รู้จักพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว
แล้วประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ไม่นาความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็น โทษเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง
ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว แต่ละคนก็จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีอนาคตที่มั่นคงสมดังที่มุ่งหวัง
ทั้งสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์
/เวลา ๑๐.๓๓ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๐.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร