วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี พระราชทานพระราช วโรกาสให้ ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล จากนั้น ครูใหญ่ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า การดาเนินงานของโรงเรียน ฯ และโครงการตามพระราชดาริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภค ในโรงเรียน ฯ โดยโรงเรียน ฯ ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ มีครูผู้สอนที่จบเฉพาะทาง จึงทาให้นักเรียนมีผลการเรียน ดีขึ้นทุกชั้นปี โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงการทาแบบฝึกหัด อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ที่ดี ปัจจุบันมีนักเรียน จานวน ๖๘ คน เป็นเด็กชาวกัมพูชา จานวน ๒๘ คน สาหรับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ มีจานวน ๑๑ แห่ง ส่วนโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีผลผลิตเพียงพอ จานวน ๑๐ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่เพียงพอ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วย Microsoft PowerPoint ระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ เรื่อง สัตว์น้อยน่ารัก และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ผลไม้ เพื่อให้เด็กนักเรียน กล้าแสดงออก และกล้าพูดภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมทาสมุดฉีกจากกระดาษ เหลือใช้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจดบันทึก และช่วยฝึกสมาธิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คาแนะนา เรื่อง สุขภาพอนามัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดกิจกรรมแปรรูปอาหาร ได้แก่ ไส้อั่วกล้วย และขนมเปี๊ยะถั่วมะแฮะ กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทาไม้กวาดทางมะพร้าว กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การต่อปลั๊กไฟฟ้าเบื้องต้น ตัดผม และซ่อมจักรยาน รวมถึงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน นาอธิบดีกรมพลศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน โดยปรับปรุงสภาพสนามกีฬาพระราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ ตารวจตระเวนชายแดน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสนามกีฬาหลัก สาหรับจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดาเนินไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท
จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับวังสระปทุม