วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก ภายหลังจากทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน