วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสามเงา และพื้นที่อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิราภินันท์ พรรณนาธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร