วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ ตามบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และการสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร