วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายที่สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ถือได้ว่ามีความรู้สูง
ด้วยได้ศึกษาตามหลักสูตรมาอย่างครบถ้วน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นับว่าได้เตรียมความพร้อมสาหรับ
การประกอบอาชีพการงานมาเป็นอย่างดี ในการทางานนั้น ต้องอาศัยความรู้ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งคือความรู้
ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนมา อีกส่วนหนึ่งคือความรอบรู้ อันหมายถึงความรู้ที่กว้างขวางออกไปหลากหลายสาขา ทันการณ์และทันโลก ความรู้ ๒ ส่วนนี้ เมื่อใช้ประกอบกัน จะเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานของ
แต่ละคนได้อย่างมาก แต่หากใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง งานที่ทาก็อาจบกพร่องเสียหาย ยากที่จะสาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งด้วยความรู้และความรอบรู้
จะได้สามารถประกอบกิจการงาน ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สืบไป
เวลา ๑๑.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การที่บัณฑิตได้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานั้น
มีความสาคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก เพราะจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกจานวนมาก มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง บัณฑิตทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสาคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจนาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้ประกอบอาชีพการงานให้สาเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ หากบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ได้ดังนี้
แต่ละคนก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความสามารถ ที่จะนาพาตนเองและชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรวาที ศรีธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี