วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๗.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้ นับว่าเป็นผู้มีความพร้อม ที่จะนาพาตนเองก้าวไปสู่ความสาเร็จ โดยใช้ความรู้ทางดนตรีปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวม ในการทางานทุกอย่างทุกประเภทนั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสาคัญสองประการ คือความรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้ง กับความคิดที่เป็นระเบียบเป็นเหตุเป็นผล จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด หากความคิดสับสน ไม่เป็นระเบียบ ก็จะไม่สามารถจับเหตุจับผล หรือเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในองค์ประกอบและลาดับขั้นตอน ต่าง ๆ ของงาน ทาให้ไม่อาจพิจารณาเลือกสรรความรู้มาปรับใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม ตรงข้าม หากมีความคิด ที่เป็นระเบียบ แต่ความรู้ไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะไม่สามารถใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ เพราะขาดหลักวิชาที่หนักแน่นเป็นพื้นฐานรองรับ จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความคิดอยู่เสมอ จะได้ทางานสร้างสรรค์ความสาเร็จและความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร