วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สาเร็จการศึกษา สมกับที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มาโดยตลอดแล้ว ต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทางาน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม ในยุคนี้ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบ
กิจการงาน และกลายเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การสาธารณสุข
หรือการศึกษา เพราะทาให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างกว้างขวาง แต่หากนาไปใช้ในทางที่ผิด หรือข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่นั้นเป็นเท็จเป็นโทษ ก็จะก่อให้เกิด ความเสียหาย และส่งผลกระทบรุนแรงกว้างขวางได้เช่นเดียวกัน บัณฑิตจึงต้องรู้เท่าทัน ใช้สติและปัญญาพิจารณาให้เห็นความถูกความผิด ความควรไม่ควร ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ แล้วใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์แท้ ทั้งแก่ตนเอง แก่งานที่ทา และแก่ส่วนรวม ถ้าทาได้ แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ ความเจริญมั่นคง ไม่เพียงแก่ตนเองเท่านั้น หากยังแผ่ขยาย ไปสู่สังคมและชาติบ้านเมืองอีกด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๖, บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๒, กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๗ อาเภอสุไหงปาดี, กองร้อยทหารพรานที่ ๔๙๑๔ อาเภอจะแนะ, บ้านเลขที่ ๑๓๒ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส, บ้านเลขที่ ๔๓/๒ หมู่ที่ ๖ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวพัชรี เปาะมะ กับมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นายอิสมัน สะอิด ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือ ณ ที่ว่าการอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี