วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา   ๐๘.๕๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๕๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตร
กำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑ และประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑  ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร