วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ นา นายรวิชญ์ พิชญาเวทย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการวิจัยดาเนินการ (Operations Research) ณ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา (Georgia Institute of Technology)
เวลา ๑๗.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๖๓ (๓/๒๕๖๓) ณ ตึกมหิดลบาเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตฺโต) ณ วัดจันทรัตนาราม (ธ) อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๒ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และศาลจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดาเนินจากประตูศาลจังหวัดนครปฐม ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่มารอรับเสด็จอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งมาจากอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุและทุพลภาพจากอาเภอเมืองนครปฐม และจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง กรุงเทพมหานคร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และจากอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ
/เพื่อแสดงความจงรักภักดี…
– ๒ –
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกร เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดาเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง
“ทรงพระเจริญ” และ “เราคนไทย รักในหลวง” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ทุพลภาพ รวมถึงเด็กและเยาวชน ตลอดเส้นทางทรงพระดาเนิน ซึ่งในวันนี้สภาพอากาศที่ร้อน และอบอ้าว ทาให้มีพระเสโทเต็มพระพักตร์ แต่ก็ไม่ได้ทาให้พระองค์ทรงหยุดที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อให้ราษฎรได้มีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์ และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ รวมถึงทรงลงพระปรมาภิไธยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎร เพื่อเชิญกลับไปเป็นที่ระลึกและ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ และให้บริการด้านทันตกรรม รวมถึงการดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทุกคนเป็นอย่างดี ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหาร ปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนูดังนี้ คั่วกลิ้งไก่ กุนเชียงทอด ข้าวเหนียวหมูทอด ไก่ทอด และน้าดื่ม ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ครั้งหนึ่ง ในชีวิตได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต