วันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “เมคกิ้ง เดอะ เวิลด์ เซฟ ฟรอม เดอะ เธรทส์ ออฟ อิเมิร์จจิ้ง อินเฟกเชียส ดีซีสเซส” (Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases : ร่วมสร้างโลก
ที่ปลอดภัยจากภัยคุมคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณเบ็ญจวรรณ สุนทรากูล ท.ม.,ต.ช. ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ และคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ณ วัดพระนอนหนองผึ้ง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่