วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง และ
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย และพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชา ตามพระอารามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา และทรงจุดเทียนดูหนังสือ เทศน์พระราชทาน เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพสารสุธี วัดเทพศิรินทราวาส ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๗ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสุมทรปราการ
เวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระราโชวาท ความว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน
ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นแบบอย่างอันดีสำหรับบัณฑิตทุกคน ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองก้าวหน้า
/ ในกิจการงานได้ต่อไป…

-๒-

ในกิจการงานได้ต่อไป โอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่บัณฑิตทั้งหลาย ผู้กำลังจะออกไปประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จว่า ในการทำงานนั้น นอกจากแต่ละคนจะต้องมีความรู้และความอุตสาหะพากเพียรแล้ว ยังต้องปฏิบัติด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นธรรมด้วย ข้อสำคัญ แต่ละคนจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ยิ่งกว้างขวางลึกซึ้ง และหมั่นสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ จะได้สามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นได้โดยไม่หยุดยั้ง หากทำได้ดังนี้ ก็เป็นที่หวังได้ว่า แต่ละคนจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญมั่นคงในงาน สามารถรับภาระหน้าที่ อันสำคัญ ในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมืองเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนสืบไป
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม