วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๕.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เอเชียน คอนเกรส ออฟ ฟาร์มาซี” (ASIAN Congress of
Pharmacy) “เอฟเอพีเอ คอนเกรส 2016” (FAPA Congress 2016) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพหานคร
เวลา ๑๔.๓๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง