วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเกษตร
แบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ กองพลบินที่ ๓ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยมีผู้มาขอรับบริการ จำนวน ๒๔๔ คน โรคที่พบมากคือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีผู้ป่วยนำเฝ้า
เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน ๓ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกผิดปรกติแต่กำเนิด โรคผนังหัวใจรั่ว
และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลุกลามไปที่ตับ ในโอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้เฝ้า ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ
พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมาย
พระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน กับพระราชทาน
เครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก สมุดภาพระบายสี เสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่มห่ม และยาตำราหลวง
แก่ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนราษฎร จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าซางและราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เฝ้า รับพระราชทานพระโอวาท
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจ
อนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดแพทย์อาสา
ลำดับที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และ
สาธารณสุขประเภทต่าง ๆ จำนวน ๓,๓๒๖ คน
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) และ
ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา ๑๗.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสินีนาฏ โพธิเวส ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบางมูลนาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวชิรบารมี อำเภอสากเหล็ก และอำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับ
ถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้