วันพฤหัสที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค นำ คณะผู้บริหาร
ผู้แทนครู และนักเรียนกลุ่มโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของ
กลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย
เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์
ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” กับทรงเปิด
“พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นำ พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
พร้อมคณะพระสังฆาธิการ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นางโสมรพี ศรีประเสริฐ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ฯ ชุดที่ ๓๓ (วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และ
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ ๓๔ (วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
โอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนาม ส.ส. และเข็มกลัดกรรมการสมาคม ฯ แก่คณะกรรมการบริหาร
สมาคม ฯ ชุดที่ ๓๔ ด้วย
– นางนฤวร ปันยารชุน นำ คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการผลงานศิลปะของอาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนสอนศิลปะ “ฮ็อบบี้ เฮ้าส์” (Hobby House) พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนโรงเรียน ฯ เฝ้า ถวายเงิน
รายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ คณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ฯ สมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๓ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
– นางสาววาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าผ้ารุ่นพิเศษ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
/ศาสตราจารย์…..
– ๒ –
– ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นำ ผู้บริหาร ทันตแพทย์ และผู้แทนสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ถวายเงิน
รายได้จากการจัดนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงาน
“มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จ