วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้มีความรู้ดี มีความสามารถทางวิชาการสูง อย่างเช่นบัณฑิตทั้งหลาย มักจะได้รับความเชื่อถือและความคาดหวังสูงไปด้วย ว่าแต่ละคนจะเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี. แต่ในความเป็นจริง ความประพฤติปฏิบัติของคนเราจะเป็นอย่างไรนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากอยู่ที่
การฝึกหัดอบรมทางความคิดจิตใจด้วย. ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนคิดดีและมีจิตสำนึกในคุณธรรม ผู้นั้นก็จะคิด
แต่สิ่งที่เป็นสาระที่ถูกต้องตามเหตุตามผล และที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญแท้ จึงไม่ว่าจะพูดจะทำสิ่งใด ก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์และเป็นความสัตย์จริง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง
ให้เป็นผู้มีความคิดดีมีจิตใจสูง เพราะสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงหนักแน่น ที่เกื้อกูลให้แต่ละคนมีความประพฤติปฏิบัติดีสมกับที่เป็นบัณฑิต.
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทอดพระเนตร
การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้
ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียน
สวายวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในวันนี้มีราษฎรซึ่งเจ็บป่วยมาเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรม ๔๗๓ คน มีผู้ป่วยเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ๗ ราย เป็นโรคกระดูกขากรรไกรอักเสบและ
กระดูกตาย มีก้อนเนื้องอกที่คอ แกนสมองและตามร่างกาย มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระดูกต้นขา
โดยทรงซักถามถึงอาการป่วยและชีวิตความเป็นอยู่คนไข้ด้วยความห่วงใย พระราชทานคำแนะนำในการ
ดูแลรักษาตนแก่คนไข้ให้มีขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และโปรดให้ส่งตัวไปรักษาโรคต่อเนื่องยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โอกาสนี้ หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
ร่วมออกให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จ และพระราชทานของเล่น ดินสอสี สมุดระบายสี กล่องดินสอ ปิ่นโต และกระปุกออมสิน แก่เด็ก
ที่ผู้ปกครองพามาเฝ้ารับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา