วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรัฐธรรมนูญ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดอาคาร “โชติพิทยเมธา” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อจากนั้น
เวลา ๑๐.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เสร็จแล้ว
เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารเทพรัตน์การุญ” ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเทพรัตน์ศรีวัฒนา” และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก กับทรงเปิดหน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (อาคารอัยยิกาเจ้า) ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี