วันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงปล่อยคาราวาน “ผลพลอยพึ่ง (ภา ฯ) สินค้าชุมชนที่ประสบภัย” ในกิจกรรมของมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ
มูลนิธิชัยพัฒนา เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพื่อขยายพันธุ์ให้แก่ราษฎรตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ หลังจากรัฐบาล
บังกลาเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จำนวน ๓ ตัว ซึ่งมีลักษณะขนาดเล็กสูง ขนสั้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม
ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ที่สำคัญให้ลูกดก เนื้อและหนังมีคุณภาพดีราคาสูง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมวิจัยกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการผลิตขยายพันธุ์
แพะแบล็คเบงกอลสายพันธุ์แท้ เพื่อรักษาสายพันธุ์ให้คงลักษณะประจำพันธุ์ และมีพระราชดำริให้ผลิตแพะ
ลูกผสมขึ้น เพื่อให้แพะมีความแข็งแรง ให้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและน้ำนม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมได้ดี จึงได้นำแพะพันธุ์ซาเนน และลูกผสมซาเนนพื้นเมืองมาผลิตลูกผสมสามสายพันธุ์ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ของกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการ
เกษตรปลอดภัย ที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทรงติดตามการดำเนินการโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขยายผลการเลี้ยงแพะสู่ชุมชน ของโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงที่ถูกต้อง เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังห้องประชุมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๒ สายพันธุ์ ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
เมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้พระราชทานชื่อว่า “ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ ๑” และ “มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์”
ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมปรับปรุงพัฒนาผ่านการทดสอบตามหลักวิชาการ โดยถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ ๑ มีฝักสีเหลือง ปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง เป็นการผสม
ข้ามสายพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์แม่ที่เป็นถั่วแขกเลื้อยกับสายพันธุ์พ่อถั่วแขกพันธุ์พุ่ม ส่วนมะเขือเปราะ
พวงหยกจักรพันธ์ มีผลสีเขียว รสชาติกรอบอร่อย เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมะเขือเปราะสีเขียวพื้นเมืองกับมะเขือเปราะขาวกรอบแม่โจ้ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่ง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานสำหรับสำรองไว้พระราชทานแก่ราษฎร
ที่ประสบภัยนาข้าวเสียหาย ปัจจุบันมีเกษตรกรบ้านสันหลวงใต้ และบ้านสันบุญเรือง เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๒๘ ราย มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง จำนวน ๓๕๙ ไร่ ๓ งาน เป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑
ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๔ ตามพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่น ๆ รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมัน ซึ่งจะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภค และเป็นแหล่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานนิทรรศการ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทอดพระเนตร
ลานนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงความแตกต่างระหว่างต้นชาน้ำมันและต้นชาชงดื่ม ประวัติการปลูกต้นชาน้ำมันในประเทศไทย ประโยชน์และขั้นตอนการผลิตน้ำมันชาของโรงงานผลิต ซึ่งมีพระราชดำริให้เป็นต้นแบบ
มีขั้นตอนการผลิตที่เข้าใจง่าย ถูกสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนผลิตภัณฑ์จากกากวัตถุดิบ
เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืช ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก “เมล็ดชา” แห่งใหม่ และทอดพระเนตรการจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) การปรับปรุงโรงงาน และการขยายกำลังการผลิต สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม พระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย