วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๒.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอเรนซ์ ๒๐๑๗ และประทานรางวัล
ทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อะวอร์ด ๒๐๑๗ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ และงาน “คอนเฟอเรนซ์ ออฟ ดิ อาเซียน เฟเดอเรชัน ออฟ เอ็นจิเนียริง
ออร์กาไนเซชันส์” (Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations) ครั้งที่ ๓๕
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วย และมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษาร่วมกับคณะแพทย์ อาทิ ผู้ป่วยมีก้อนบริเวณกระดูกสันหลัง มีน้ำในสมอง ขาซ้ายอ่อนแรง และเท้าซ้ายผิดรูป ปัสสาวะไหลย้อนเข้ากรวยไต และมีภาวะไตบวม โรคจอประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง และโรคมะเร็งไทรอยด์ ซึ่งได้พระราชทานค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งส่งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข
รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาป้องกันโรคและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสี และกระปุกออมสิน แก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา