วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า สถาบันการอาชีวศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ จนสามารถ
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหลากหลายสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในโอกาสที่บัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษาได้สำเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่ง จึงใคร่จะกล่าวถึงการใช้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละคนต่อไป การเรียนการสอนในสายวิชาชีพนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยความรู้ ๒ ด้าน คือความรู้ด้านวิชาการ กับความรู้ด้านปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้
บัณฑิตสายวิชาชีพจึงมีทั้งความรู้ในหลักวิชา และความรู้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบ
อาชีพได้ทันที ตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ข้อสำคัญมีอยู่ที่ว่า บัณฑิตจะต้องนำความรู้ทั้ง ๒ ด้าน
มาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้ได้ผล พร้อมทั้งพากเพียรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติอยู่เสมอ ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในอาชีพการงาน
อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเดชา ตั้งสิน ประธานมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ บริษัท แม่น้ำเรสซิเดนท์ จำกัด
และบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
จัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ
ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ สัตวแพทย์หญิงฐนิชา
ชาญชัยเดชาชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา
มหาวิทยาลัยอูเทรกต์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
/ เวลา ๑๗.๔๖ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร