วันพฤหัสที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นปัจจัย
พื้นฐานสำหรับนำไปปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง คำว่า “ปัจจัยพื้นฐาน”
นี้ หมายความว่าเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะขาดเสียมิได้ในการทำงาน แต่เมื่อจะนำไปใช้ให้สำเร็จผล
และเจริญก้าวหน้า ก็ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้วย กล่าวคือ ก่อนจะนำความรู้ไปใช้
ทำงานใด ต้องศึกษางานนั้น ๆ ให้เข้าใจกระจ่าง แล้วค่อยพิจารณาเลือกสรรความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับงานหากทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็ควรจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง เพื่อประสานความรู้
ที่แต่ละคนมีอยู่เข้าด้วยกัน ให้บังเกิดประโยชน์แก่งานอย่างสูงสุด นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้
ทั้งโดยทางกว้างทางลึกและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ จะได้มีปัจจัยพื้นฐานที่ยิ่งสูง
และหนาแน่น สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้
ไปยึดถือปฏิบัติ จะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเอง
และประเทศชาติได้สมความปรารถนา
เวลา ๑๑.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
และผู้บริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยา “ออกทรีโอไทด์ แอล เอ อาร์ ๒๐ มิลลิกรม” (Octreotide LAR 20 mg) เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลีในประเทศไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
/…เวลา ๑๔.๓๕ น.

– ๒ –

เวลา ๑๔.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางเบญจวรรณ
สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้า ถวายตัวในโอกาส
เข้ารับหน้าที่ กับรับประทานแนวพระดำริเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เวลา ๑๖.๒๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๘ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงหล่อพระเกตุ “พระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ” พระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง