วันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปในการออกหน่วย
ตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัข ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ