วันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สิงหา
เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะภริยาทูตานุทูต และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้าน “64th ไว ดับยู ซี เอ ดิโพลมาติก แชริตี้ บาซาร์ 2017 ”
(64th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ฟรอม เกิร์ชวิน ทู ควีน แอนด์ ออล อิน บีทวีน…” (FROM GERSHWIN TO QUEEN and all in between…) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
– คณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายจิตร์
ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิปพิทยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วันนราธิป” และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพิ่ม เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
– นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่” เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ ๒๕ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่
(ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะกรรมการจัดงาน “แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่ ๒๕๕๙” และ “แบรนด์…
พลังเพื่อเลือดใหม่ ๒๕๖๐” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

/- พลเอก สุรศักดิ์…

– ๒ –

– พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง นำ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ (ปธส.๖) เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานประกาศนียบัตร
เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารวัฒนวิภาส” ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงเปิดการอบรมโครงการทูตสุขภาพ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล
โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๕๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ นางวนิดา อุตรภัทริยากูล ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม และหอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี