วันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ไปในงานแสดงทางวัฒนธรรม การเฉลิมฉลองครบ ๑๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล