วันพฤหัสที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เฝ้า รับพระราชทานถุงยังชีพ
และรับพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
เวลา ๑๔.๑๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธาน
เปิดงานและประทานรางวัลในการประชุมเชิงวิชาการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุข
ของมหาชน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคและบริโภค) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลย์วิท ๔ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๔ คน ตลอดเวลาผลงานของโรงเรียน
และคุณภาพชีวิตของเยาวชนดีขึ้นเป็นลำดับทั้งด้านสุขภาพอนามัยและทางการศึกษา จากนั้น ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลยะลา และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามิยะห์
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการ
พระราชดำริ ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๑๙ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน
๑,๐๖๕ คน ด้านผลการเรียนการสอบโดยรวมมีผลใกล้เคียงในระดับสังกัด มีการส่งครูเข้าอบรมเพื่อมาทำการสอน เสริมนอกเวลาเรียน ด้านโภชนาการโรงเรียนได้เสริมนม อาหาร เพื่อช่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปาหนัน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมีนักเรียน ๕๓๖ คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ทางโรงเรียนพยายามส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำขนม ฯลฯ และการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส