วันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๔
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๔
เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำ ข้าราชการกรมธนารักษ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหาร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นำ ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชาสมเด็จพระพุทธเมตตามหาบพิตร ซึ่งจัดสร้าง
ขึ้นในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พลเอก มนัส คล้ายมณี นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการ
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้
ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ บีดีเอ็มเอสกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๙ เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
– คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช และนายกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ
และคณะ นำ ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ “ดีเด่น” และ “ดี” ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดี ให้สังคมด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ต่อจากนั้น
/เวลา ๑๕.๑๔ น. …..
-๒-
เวลา ๑๕.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายอนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
นำ นายธาวิต แสงวีระพันธุ์ศิริ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เบิร์คลีย์ (University of California at Berkeley) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ ๑๐ ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๕๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-
พัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ เอ็นเอช ๘๐๗ กลับจาก
การเยือนสหรัฐอเมริกา ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ