วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์
ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร เพื่อประดิษฐานที่วิหารหลวงพ่อพูล ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี” ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานบริหาร และจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และยกระดับการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสันติสุขในระยะยาว เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพรีคลินิก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งใช้เป็นสำนักงานบริหาร การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ชีวเคมี และเภสัชวิทยา ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงเปิด “อาคาร ๘๐ ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ” ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอน
และรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องเชิดชูเกียรติ ห้องศูนย์ภาษา และห้องละหมาด จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา ทรงเปิด “หอวัฒนธรรมภาคใต้” ซึ่งใช้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการสืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาการ และวิจัยสร้างระบบนิเวศวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง
เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียน
วรคามินอนุสรณ์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทรงเปิด “อาคารเรียน ๗๕ ปี วรคามินอนุสรณ์” ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการผลงานของนักเรียน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สาขาที่ ๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้พระราชทานชื่อซึ่งมีความหมายว่า “โรงพยาบาลซึ่ง

/เป็นสถานที่…..
– ๒ –

เป็นสถานที่รักษาพยาบาลอันยอดเยี่ยมและเป็นมงคลแห่งจังหวัดยะลา” ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนครอบครัว และประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๙ ประกอบด้วย ส่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ มีจุดเด่น คือ สามารถควบคุมการปล่อยปริมาณรังสีจากหลอดเอกซเรย์ ทำให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยลง ภาพมีความคมชัดละเอียด อ่านผลได้แม่นยำ สามารถส่งภาพทางอินเทอร์เน็ตไปที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานครได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันเวลา ลดจำนวนคนไข้ที่รอ
การตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้ ส่วนห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีเครื่องเครื่องดึงหลัง ดึงคอ ช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และเพิ่มช่องว่างสำหรับกระดูกสันหลัง สำหรับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เครื่องผลิต
ความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อและข้อ เครื่องเลเซอร์ช่วยกระตุ้น
และเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและแผลเรื้อรัง เครื่องอัลตราซาวนด์ สำหรับลดอาการเกร็งและอาการเจ็บปวด
ของกล้ามเนื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้าและเครื่องช่วยพยุงฝึกยืนและหัดเดิน เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ผิดปรกติทางระบบประสาท หรือเป็นอัมพาต