วันพฤหัสที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เป็นวันที่ ๔

เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๖.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๔

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อสามวันที่ผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ต้องใช้ความรู้ทั้งด้านลึกและด้านกว้างเป็นเครื่องมือ ต้องมีคุณธรรมกำกับควบคุมการใช้ความรู้ และต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานให้สำเร็จ วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของคนเรานั้น นอกจากจะเป็นผลจากความเพียรพยายามของแต่ละคนเองแล้ว ยังมาจากการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้อื่นอีกเป็นอันมาก อย่างความสำเร็จของบัณฑิตในวันนี้ ผู้มีส่วนอย่างสำคัญ
และเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง ก็คือบิดามารดาผู้ปกครอง ผู้ให้ชีวิต อบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดกับครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้และช่วยอบรมบ่มนิสัย จนบัณฑิตเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บัณฑิตจึงควรมีความกตัญญูกตเวที คือรู้คุณ และตอบแทนคุณท่าน
ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้ว
ไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงาน “รอยัล โปรเจ็ค มาร์เก็ต แอท สยามพารากอน”
Royal Project Market @ Siam Paragon) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

/อนึ่ง เมื่อวันพุธ ….

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี