วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา ๑๕.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๕
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เกี่ยวกับความรู้สองด้าน และคุณธรรม
ซึ่งต้องมีควบคู่กับความรู้ ทั้งได้กล่าวถึงคุณธรรมสองประการ คือความตั้งใจจริงกับความกตัญญูกตเวที
ในวันสุดท้ายนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า ชาติบ้านเมืองอันเป็นที่เกิดที่อาศัย มีคุณแก่เราทุกคนอย่าง
ไม่อาจประมาณได้ บัณฑิตจึงต้องสำนึกตระหนักว่า แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณของชาติบ้านเมือง แล้วร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
และความร่มเย็นเป็นสุข
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอแสวงหา และหอประชุมวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง