วันพฤหัสที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงฟัง
การบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฝึกวิชาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และทรงนำคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ฝึก ฯ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากหมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เมื่อปี ๒๕๒๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และราษฎร
บนพื้นที่สูงในอำเภออมก๋อยและอำเภอใกล้เคียง มุ่งเน้นการพัฒนาผ่านแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ในการนี้ ทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะขามป้อม ที่ศูนย์ ฯ ได้รวบรวมผลิตผลจากราษฎรมาแปรรูปจัดส่งให้กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อนำไปแปรรูป
เป็นน้ำมะขามป้อม นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปกาแฟสดเป็นกาแฟคั่ว รวมถึงแปรรูปกล้วยอบ ที่รับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน แล้วนำไปจำหน่ายยังร้านค้าภายในศูนย์ ฯ และร้านภูฟ้า
ด้านการเกษตร เน้นให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่และผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ผลิตอาหารไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และมีเพียงพอต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้ความรู้ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงในการเลือกพืชผักให้สอดคล้องกับฤดูกาล และเสริมสร้างเทคนิคการดูแลสมัยใหม่ อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันศัตรูพืช โดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย กลุ่มสมาชิกผู้เก็บมะขามป้อม
และกลุ่มผู้เก็บยางรัก ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย และหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ปัจจุบันมีสมาชิกรวม ๑,๕๕๖ ครัวเรือน ๖๑ หมู่บ้าน ๑๒๕ ชุมชน จากการดำเนินโครงการในปี ๒๕๖๐ สมาชิกและประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากผลผลิตโครงการ และการเก็บของป่า โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสกับสมาชิก ฯ
ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ด้วย

/ จากนั้น…

– ๒ –

จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่นำงานหัตถกรรมของราษฎรในพื้นที่มาจำหน่าย อาทิ ผ้าทอพื้นเมือง เสื้อผ้า พวงกุญแจ น้ำพริก รวมถึงร้านกาแฟ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำริ
ให้กรมชลประทานร่วมกับกรมป่าไม้ และสำนักงาน กปร. ก่อสร้างฝายต้นน้ำห้วยบอน พร้อมระบบส่งน้ำ
ขุดสระเก็บน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมทั้งระบบท่อส่งน้ำ ไปยังบ่อเก็บน้ำเดิม เพื่อสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ของศูนย์ ฯ ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริให้ศึกษา
พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ เพิ่มเติม
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเมโลเด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๕๔๓ โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร พร้อมสื่ออุปกรณ์การเรียน ปัจจุบันดำเนินงาน
จัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ราษฎร
ในชุมชน เน้นพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เน้นการใช้สื่ออุปกรณ์ใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทางศูนย์การเรียน ฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาช่วยสอนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า ตามโครงการ “อุ้ยสอนหลาน” อาทิ การทอผ้าพื้นเมือง การปั่นด้าย การเล่นดนตรีประจำเผ่า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เยาวชนรู้จัก เข้าใจ หวงแหนศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว
ยังช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา นอกจากนี้ ทางศูนย์การเรียน ฯ ยังเป็นต้นแบบการทำเกษตร และขยายผลสู่ชุมชน สนับสนุนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ รวมทั้งการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
เวลา ๑๖.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อปี ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดินจำนวน ๖ ไร่
๔๗ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานีกลาง เป็นที่พักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกล้าไม้
ก่อนจะนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ “โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เนื่องจาก
ในอดีตการคมนาคมลำบาก เมื่อการคมนาคมสะดวกจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริจากโครงการดังกล่าว
มาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน และเปลี่ยนเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร” ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับราษฎรกลุ่มเป้าหมาย กับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศในท้องถิ่นสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

/ ในโอกาสนี้…

– ๓ –

ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมใน ๘ ฐานเรียนรู้ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ศูนย์การเรียน ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานเรียนรู้พืชผักปลอดภัย สาธิตการปลูกพืชผักตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและความเหมาะสมของฤดูกาล ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานโดยมีไม้ผลเป็น
พืชหลัก สาธิตการปลูกลำไยและพืชทางเลือก เช่น มะม่วง มะนาว และพืชสมุนไพรแซม เพื่อเสริมสร้างรายได้ระหว่างรอผลผลิตจากไม้ผล ฐานเรียนรู้ด้านประมง สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมตามฤดูกาล
ฐานเรียนรู้บ้านเกษตรกรตัวอย่าง เป็นการสาธิตการจัดพื้นที่ ๑ ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผัก
และเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถสร้างรายได้รายวันแก่ผู้อยู่อาศัยและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีฐานเรียนรู้การปลูกหม่อนผลสด ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการขยายผลสู่เกษตรกร
๑๑ ตำบล ๑๒๐ หมู่บ้านในอำเภอสันป่าตอง เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนนำไป
ปรับใช้และขยายผลต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่