วันพฤหัสที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐
และผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เวลา ๑๔.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคารเก็บพัสดุสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เวลา ๑๕.๒๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พลตรี อับดุลลา ยูซุฟ อัล – มาล ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐกาตาร์ และคณะ เฝ้า กราบทูลรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานอันเป็นความริเริ่มของรัฐกาตาร์ ที่มุ่งสนับสนุนสหประชาชาติและประเทศสมาชิกในการอนุวัติ
ปฏิญญาโดฮา ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา
– นายฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศล รายการ “อาเซียน บีช โปโล แชมเปี้ยนชิป ๒๐๑๘” (Asian Beach Polo
Championship 2018) เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว สมทบทุน “มูลนิธิ ณภา ฯ”
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให้ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัด
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ นำ นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ดังกล่าว ประเภทครอสคันทรี่และดาวน์ฮิล เฝ้า รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัลชนะเลิศ
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงเกษตรตัวอย่างของนายมูหัมมัด ยูนุ ซึ่งตั้งอยู่
ณ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายมูหัมมัด ยูนุ เป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ
ปี ๒๕๕๗ ในด้านการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เดิมประกอบอาชีพค้าขายพืชผัก ผลไม้ และข้าวสาร แต่ประสบปัญหาขาดทุน ทำให้เกิดหนี้สินในครัวเรือน จึงมีแนวคิดปลูกมะนาวในพื้นที่แปลงเกษตร แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่
ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง ดินเป็นดินเปรี้ยวจัด ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงขอคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๑๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกะลุวอ

/และ…..

– ๒ –

และกะลุวอเหนือ พร้อมจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นแต่ละ
หมู่บ้าน โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองจนประสบผลสำเร็จ ด้วยการปลูกมะนาวหลายพันธุ์ในวงบ่อ
ซีเมนต์เป็นอาชีพหลัก ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นการปลูกในตะกร้าเพื่อให้ขนย้ายสะดวก ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมะนาว กิ่งพันธุ์ และต้นพันธุ์มะนาว พืชผักหมุนเวียน เห็ด และนกกระทา เพิ่มขึ้นจาก ๗๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี เป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี รวมทั้งยังเลี้ยงปลาในบ่อและร่องคูเป็นรายได้เสริม โดยงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ได้ส่งเสริมให้เลี้ยงปลานิลจิตรลดา ๓ ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในบ่อดินเปรี้ยว รวมทั้งให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง การจัดคุณภาพน้ำ อาหาร การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลตอบแทน และการแปรรูปเป็นปลานิลส้มเพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนสำรวจตลาดเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ปัจจุบันมีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการรวม ๒๐ คน นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่บ้านเปล เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ หลักธุรกิจการเกษตร
การผลิต แปรรูป และการตลาดกับเครือข่าย ทั้งยังได้ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยเป็นวิทยากรให้กลุ่มเกษตรกรและโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ให้คำแนะนำการปลูกและดูแลรักษาแก่กลุ่มเครือข่าย ๑๓ กลุ่ม รวมทั้งเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงานแล้วเกือบ ๑,๓๐๐ คน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปล อาทิ กลุ่มผลิตทองม้วน และจักสานใบลาน พร้อมกับพระราชทานพันธุ์มะนาวตาฮิติ
และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ๓ แก่ผู้แทนเกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ์ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป