วันพฤหัสที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีศักดิ์และสิทธิ์ตามที่แจ้ง
ไว้ในปริญญาบัตรทุกประการ ที่ว่า “มีศักดิ์” ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการ ในสาขาวิชา
ที่แต่ละคนได้ศึกษามา ส่วนที่ว่า “มีสิทธิ์” ก็คือมีอำนาจอันชอบธรรม ที่จะนำกำลังความสามารถ
ทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจต่าง ๆ โดยชอบ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
“ศักดิ์” และ “สิทธิ์” ทั้งนี้ จะมีคุณค่าและมีความหมาย ก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงาน
ให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ ด้วยการใช้วิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจและถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมทั้ง
หมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ ผู้ใดมีความรู้ความสามารถ
แล้วไม่นำออกใช้ ไม่ปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้น หรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทาง
ที่เป็นโทษทุจริต ศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตร ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อันใด และผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้แต่เพียงเรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้น จึงขอให้ทุกคนดำรงตน
ให้สมคุณค่าและความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่น เพื่อแต่ละคน
จะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญ ในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง
เวลา ๑๘.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และทรงเปิดการประชุมนานาชาติ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธี
บวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและทรงบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ณ วิหารวัดธาราทิพย์ชัย ประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี และกลุ่มผลิตปลากุเลาเค็ม วิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย
บ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
/ ในโอกาสนี้ ….

– ๒ –
ในโอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่คณะแพทย์
และบุคลากรโรงพยาบาล ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และได้เชิญกระแสความห่วงใยและให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ทราบ ต่างปลี้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้