วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางจำเริญ เลิศฤทธิ์วิมานแมน และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
อาทิ การช่วยเหลือสมาชิกสายใจไทย การตรวจเยี่ยมสมาชิกและการดำเนินงานของชมรมสายใจไทย การดำเนินงานด้านความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่สมาชิกและการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงวัย การดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพ การดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินนิคมเกษตรสวรรคโลก และการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิกสายใจไทย
เวลา ๑๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
“ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ ๓๕ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ สนามกีฬา
จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

/ อนึ่ง เมื่อวันพุธ…

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๙.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพิ่มเติม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
– นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอธิคม อินทุภูติ
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนูรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายไกรรัช เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงาน
ศาลปกครอง และนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกองสำนักงาน
อัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ รองอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี
และสอบได้เป็นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
และผู้ได้รับรางวัลประกวดตำราดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ประกาศ
เกียรติคุณ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมหลวงพลายชุมพล
กิติยากร ต.จ. ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร