วันพฤหัสที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “อีเลคโทรลักซ์ เทสต์ เซ็นเตอร์” ณ อาคาร อีเลคโทรลักซ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปยังกองการบินทหารเรือ
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
ณ พุทธมณฑลนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่ง
เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำ
จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่งเมื่อวันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๔
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง รวมทั้งการประชุม
รำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งครบ ๑๒๐ ปี นอกจากนี้ จะทรงเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงฤดู
ใบไม้ผลิที่ทะเลสาบเว่ยหมิง – การสัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษา
ไทย – จีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง