วันพฤหัสที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๐๙.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ขุนด่านเกมส์” เฝ้า รับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ต่อจากนั้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์
โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เฝ้า ถวายรางวัลเกียรติยศด้านกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช
ชินวินิจกุล องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริน
ชำราบ และหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ