วันพฤหัสที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับ ดังนี้
– พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจำลอง ซึ่งจำลอง จากองค์ที่ประดิษฐานหน้าอาคารสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือ “อินทรประติมา” และ “ศักรินทร์รังสรรค์”
– นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้แทนทีมชนะเลิศ การแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน เดิน – วิ่ง ภ.ป.ร. สามพราน มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล ต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ นำ พระภิกษุ เฝ้า และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน และฆราวาส
เฝ้าถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อสมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๒. นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสโมสรซอนต้าสากล และ คณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการรักษ์สมองและการแสดง คอนเสิร์ต เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูง ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๓. คณะกรรมการจัดการแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๒๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำ พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่น ศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล นายอำเภอลับแล นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ หัวหน้าส่วนราชการ
/คณะกรรมการ…

– ๒ –

คณะกรรมการและบุคคล เฝ้าถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการ บริจาคในงานนมัสการและห่มผ้าพระราชทานบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
– พระครูปลัดศุภชัย ขฺนติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
และคณะฆราวาส เฝ้าถวายพระพุทธรูป และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– คณะกรรมการร้านกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ “ปวงประชารวมใจ ต่อสู้ภัยหิว” เพื่อสมทบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
– นายไพบูลย์ ภานุวัฒนะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “ไทยคม 10K 2016 เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พันเอก ณุดนัย บูรณสมภพ ประธานนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๔๒ นำ ผู้แทนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๔๒ และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้แทนทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด และประธานกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
– พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา นำ นางสมบูรณ์ นุกูลกิจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวสนธยา กล่อมเปลี่ยน และนายหาญยุทธ สรไกรกิติกูล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เคดีเอ็น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทหน้าพระราชทานรวมทุกสาขา ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ และเงินซึ่งนางสาวอุษณีย์ ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเพิ่มเติม โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายประกายเพชร แหวนเกตุ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางพรธิตา…

– ๓ –

– นางพรธิตา จุฑาพรรณชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเด็กพิเศษ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ และนายอรรณพ พรประภา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด นำ คณะกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ในรายการ “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา” ชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทีมคณะนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้แทนทีมที่ ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานมูลนิธิพระพุทธ มหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระพุทธรูปพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเฝ้า ทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร ด้วย ต่อจากนั้น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สจวต ร็อบสัน (Prof. Stuart Robson) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาชวาโบราณ และอาจารย์มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมด้วยนางประทีป แจ้งจิตร ภริยา และนางสาวนลันดา ร็อบสัน บุตรี เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรามเกียรติ์ ฉบับแปลจากภาษาชวาโบราณเป็นภาษาอังกฤษ โดยศาสตราจารย์สจวต ฯ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย