วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๔ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน ประเทศมาเลเซีย ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง