วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำกืน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปในงานประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชินูปถัมภ์ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๕๐ ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน
๒๒ ปี ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตรวจรักษาโรค และบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ๑๘ หมู่บ้าน ๑๘ ครั้ง มีผู้มารับบริการ ๒,๗๐๗ คน
ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ที่บ้านแก้ง มีราษฎร ๓๗๘ หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีผู้มารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม ๔๐๐ คน โรคที่พบมาก คือ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๕ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคต่าง ๆ อาทิ โรคต้อหิน โรคลิ้นหัวใจรั่ว และเนื้องอกปีกมดลูก
ซึ่งโปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้
สมาชิก พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว เฝ้า พร้อมกับทรงนำสมาชิก พอ.สว. สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน