วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคม พระบรมศพ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจาพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ แล้วถวายความเคารพพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพ สาหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระธรรมคาถา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจาพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ และถวายความเคารพ พระราชอาสน์ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังมุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกลุ่มบริษัท ดอกบัวคู่ จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง “๓๙ ปี ดอกบัวคู่ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ประจาปี ๒๕๕๙” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และบารุงสภากาชาดไทย