วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้  เวลา  ๑๖.๑๗  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตรที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริจาคเงินสมทบทุนพระจุลจอมเกล้า สำหรับบูรณะพระอาราม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปตามพระระเบียงพระอุโบสถ เข้าพระวิหารด้านทิศตะวันออก ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) พระราชอุปัธยาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ จากนั้นเสด็จเข้าพระเจดีย์หลังพระอุโบสถด้านทิศใต้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมกำพูฉัตร ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นเหนือคูหาพระเจดีย์ ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปนาคปรกศิลาโบราณ ทรงกราบ จากนั้น เสด็จออกจากพระเจดีย์ด้านทิศใต้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภาพแสดงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยกระเบื้องโมเสก

เวลา  ๑๗.๒๖  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งประดิษฐานที่หน้าโต๊ะหมู่พระประธาน ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตรที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จ กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้น ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา  ๑๑.๐๒  น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ ๒๐๑๘ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” และประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด ๒๐๑๘ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๘.๔๕  น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ๒๕๖๑ (BPW International Asia Pacific Regional Conference 2018) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตทันสมัยและประเทศไทยที่ล้ำยุค” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี