วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๖.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๒๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาล
สาธารณรัฐอินเดียขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ในด้านวรรณกรรมและการศึกษาอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศและประชาชน ทั้งนี้ มีผู้ได้รับ
เครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ จำนวน ๗ คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นชาวต่างประเทศเพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว