วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า
การที่บัณฑิตจะสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงานอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้นั้น
นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยำชำนาญ ทั้งความรู้ในด้านลึก คือความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านกว้าง คือความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ รวมทั้ง
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ แล้ว บัณฑิตยังต้องมีคุณธรรม
ความสุจริต เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมอีกประการหนึ่งด้วย คุณธรรมความสุจริตนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกอย่าง เพราะเป็นเครื่องป้องกันบุคคลให้ห่างไกลจากความชั่ว
และความเสื่อมเสียหายทั้งปวง ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ดีที่เจริญอย่างเต็มที่
บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและคณะกรรมการคัดเลือกตัดสินกับมอบ
ประกาศนียบัตร พร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร