วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นำ นางสาวชลิตา ชมเกตุแก้ว จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์
(Prince Mahidol Studentship at Trinity College, University of Cambridge) ประจำปี ๒๕๖๖ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ ทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ดังนี้
๑. นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายประณัยเดช เฮงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นายปิยวัฒน์ คันธโกวิท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. นายศรุต เชาวะวณิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร