วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก