วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทองเปลว
กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองนั้น ย่อมเกิดจากการสร้างสรรค์ของทุกคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ยิ่งต้องถือเรื่องนี้เป็นหน้าที่
อย่างสำคัญ เชื่อว่า บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทั่วประเทศ เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่ดี
มีความรู้ความคิดดี และสามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงให้แก่
ชาติบ้านเมืองได้ จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้สติปัญญาความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญยั่งยืนสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม