วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

เมื่อวันพุธ  ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๑๔.๒๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ณ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ ๙ ไร่ จัดทำเป็นแปลงผัก ๙๙ แปลง เพาะปลูกพืช ๒๖ ชนิด เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำหรับพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ผัก ต่อจากนั้น ทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคตะวันตกตอนบน และพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแก่ผู้แทนราษฎร ศูนย์แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๕ มีบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน ๑๓ บ่อ บ่อเพาะฟักไข่ปลานิล ๑ บ่อ บ่อพักลูกปลานิลเตรียมรอพระราชทาน ๑ บ่อ
และกระชังเหล็กสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล ๑๘ กระชัง โดยมีกองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา ผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาเพื่อพระราชทานแก่ราษฎร จำนวน ๙๑๗,๓๗๒ ตัว เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ มีพื้นที่ ๘๔ ไร่ ส่วนแรกเป็นแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก แปลงหญ้าม้า และสวนสมุนไพร ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ทำนา เลี้ยงสัตว์ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๗ ฐาน และแปลงผัก “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อให้หน่วยงานราชการ ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการอาชาบำบัด เพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ
สร้างความสนใจ และเพิ่มความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้แก่เด็กพิเศษ  ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงไก่กระดูกดำ เป็ด สุกร กระบือ แกะพันธุ์ลูกผสมบอนด์ และแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล โอกาสนี้ พระราชทานชื่อลูกแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพศผู้ ว่า “นาคราช” นอกจากนี้ ยังมีโรงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล และจำหน่ายให้ประชาชนในราคาย่อมเยา ด้านประมง เลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนในกระชัง ทั้งนี้ ได้ขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและปลดประจำการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
มีแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ต่อไป สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก