วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า เมื่อกล่าวถึงวิชาความรู้ มีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่สองประการ คือ การศึกษาเล่าเรียน และการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ การที่บัณฑิตทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรรับรองวิทยฐานะนี้ ได้ชื่อว่ามาแสวงหาทรัพย์ ปราชญ์แต่ก่อนสรรเสริญวิชาความรู้ว่า เป็นทรัพย์ที่ใช้ไม่หมดสิ้น ผู้อื่นแย่งชิงไปไม่ได้ เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่าทรัพย์คือความรู้นี้เป็นของประเสริฐจริง สติปัญญาความรู้ของมนุษย์นี้ยิ่งใช้มากเท่าไรก็จะยิ่งมีมากขึ้น ไม่มีวันหมดสิ้นเหมือนทรัพย์สินเงินทอง หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เพราะฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงพึงหาทรัพย์คือวิชาความรู้นี้ไว้ให้มาก ไม่ควรหยุดหาความรู้ ข้อนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป คาว่าใช้ความรู้ให้เป็น เป็นเรื่องสาคัญ ความรู้ที่มีมากใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ที่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ คือ ต้องมีสติปัญญาเลือกใช้ความรู้ให้เหมาะแก่การณ์ กาลเทศะ บุคคล รู้เหตุรู้ผลของเรื่องนี้ จะใช้ความรู้นั้น ๆ ไปจัดการ จึงจะใช้ความรู้ได้ถูกตรงเรื่องถูกต้องตามควร ไม่ผิดทานองคลองธรรม เป็นประโยชน์ ไม่ให้ร้ายแก่ตนและผู้อื่น อีกประการหนึ่ง คือ ต้องรู้จักประสานความรู้ ต้องรู้ตระหนักว่าวิชาความรู้ของตนเอง ฝ่ายเดียวนั้นไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้อื่นด้วย บัณฑิตจึงต้องมีใจเปิดกว้างรับความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทาการหรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวายด้วย
เวลา ๑๗.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้าหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ม.ว.ม.,ป.ช..ท.จ.ว.,
ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๒ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
/ ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภคในโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กระโดด โลดเต้น เพื่อแก้ปัญหาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล และทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยสานักงานอาเภอกันทรลักษณ์ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เข้ามาส่งเสริมความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชผักเพื่อเพาะปลูกในโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาประสาน การทางานทั้งด้านการประมง ปศุสัตว์ และการปรับปรุงบารุงดิน ทาให้โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เมื่อปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรักษาผู้เจ็บป่วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร