วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินพิเศษที่ บีพีเค ๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์
ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวทริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดิน (จูโน) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ณ เมืองเจียงเหมิน และทรงร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาซนจีน ครั้งที่ ๕o ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง ซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์
แห่งประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ
ในนครกว่างโจว เมืองฝอซาน และกรุงปักกิ่ง
เวลา ๑๒.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานกว่างโจว ไป่หยุน นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ที่นั้น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร คณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครกว่างโจว เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีนมณฑลกวางตุ้ง ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ อาทิ ห้องแสดงตัวอย่างยาสมุนไพรจีน ห้องแสดงประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห้องการแพทย์หลิงหนาน ห้องแสดงประวัติและพัฒนาการของการฝังเข็มที่แพร่หลายไปทั่วโลก เป็นต้น
เวลา ๑๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมไชน่า นครกว่างโจว พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายหวัง เหว่ยจง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลกวางตุ้ง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมา
อย่างยาวนาน พัฒนาการภายใต้นโยบายของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๔